COVID-19 สุขภาพ

ดร.สุวิทย์ รัฐมนตรี อว.ซักซ้อมโรงพยาบาลแพทย์และนักวิจัยไทย พร้อมสู้สถานการณ์ไวรัสโคโรนา

รมว.อว. เตรียมพร้อมซักซ้อมโรงพยาบาลแพทย์และนักวิจัยไทยสู้สถานการณ์ไวรัสโคโรนา

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ได้หารือร่วมกับคณบดีคณะแพทยศาสตร์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลของแพทย์จากทั่วประเทศกว่า 20 หน่วยงาน เพื่อซักซ้อมเตรียมการและสร้างความมั่นใจในความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์การดูแลผู้ป่วยตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ยาและเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลภายในสังกัดกระทรวงอว.ให้สามารถบริการดูแลประชาชน ตรวจวินิจฉัยและรองรับผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอ 

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อว.

ทั้งนี้ ได้มีการประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพร้อมปฏิบัติตามทุกมาตรการที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการประชุมสืบเนื่องจากการประชุมเตรียมการครั้งแรกเมื่อ 28 ม.ค. 2563 ที่ได้หารือร่วมกับนักวิชาการและผู้แทนกรมควบคุมโรคกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทีมวิจัยและระบาดวิทยาระดมสมองการนำองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยมาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา รวมทั้งกำหนดมาตรการและแนวทางการดูแลนักศึกษาไทยในประเทศจีนและนักศึกษาจีนที่มาศึกษาต่อในประเทศไทย

ขณะที่ มหาวิทยาลัยต่างๆ ในความดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ มีคณะแพทยศาสตร์จำนวน 23 แห่งซึ่งโรงพยาบาลมีจำนวนกว่า 14,475 เตียงและมีแพทย์พยาบาลที่มีประสบการณ์มากกว่า 23,758 คนพร้อมรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนาดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที

อีกทั้ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว. ยังได้มอบหมายให้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการดำเนินการด้านการวิจัยและวิชาการ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยจะดำเนินการใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องโดยเครือข่ายนักวิจัยและอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศการจัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการวิจัยและวิชาการเพื่อเชื่อมโยงการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการขับเคลื่อนให้เกิดการวิจัยเชิงรุกเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาของประเทศ ทั้งนี้ วช. ได้สนับสนุนทุนวิจัยพิเศษและเร่งด่วนในประเด็นเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 แล้วตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. 2563 ตลอดจนได้จัดประชุม“รวมพลคนวิจัยนักวิจัยไทยพร้อมสู้ภัยไวรัสโคโรนา” ไปเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2563 ที่ผ่านมามีนักวิจัยเข้าร่วมจำนวนมากเพื่อรวบรวมสรรพกำลังด้านการวิจัยรวมทั้งประเด็นวิจัยเร่งด่วนที่เห็นควรดำเนินการโดยเร็วการบูรณาการการทำงานอย่างเร่งด่วนของหน่วยงานทั้งในกระทรวงอว. และนอกกระทรวงจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าประเทศไทยพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกกรณีได้อย่างแน่นอน