การศึกษา

วช. มอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทย

วช. มอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทย

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เนื่องในวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 22 มอบรางวัล การวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาเอก) และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยไทยที่มีผลงานโดดเด่น สร้างคุณูปการให้กับวงวิชาการและประเทศชาติ รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจของนักประดิษฐ์ และนักวิจัย ที่จะพัฒนานวัตกรรมทางความคิด และภูมิปัญญาที่เป็นประโยชน์ สร้างความก้าวหน้าในศาสตร์แขนงต่างๆ การมอบรางวัลจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2517 เป็นการมอบรางวัลครั้งที่ 46 ถือเป็นรางวัลระดับชาติที่มีความเก่าแก่และเป็นที่ยอมรับ ซึ่งเดิมใช้ชื่อรางวัลว่า “รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ”


สำหรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติในปี 2563 นี้ มีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 9 ท่าน โดย

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ได้แก่
– รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อมรกิจบำรุง จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– รองศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา จากสำนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่
– ศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ มณีกาญจน์ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– ศาตราจารย์ ดร. นายสัตว์แพทย์พงศ์ราม รามสูต จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ศาสตราจารย์
– ดร.อลิศรา เรืองแสง จากคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ จากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาปรัชญา ศาสตราจารย์
– ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ จากสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาการศึกษา
– ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงศิริวรรณ สืบนุการณ์ จากคณะ ทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมมณี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับรางวัลผลงานงานวิจัย มีผลงานที่ได้รับรางวัลจำนวน 41 ผลงาน แบ่งเป็น รางวัลระดับดีเด่น จำนวน 4 ผลงาน รางวัลระดับดีมาก จำนวน 7 ผลงาน และรางวัลระดับดี จำนวน 30 ผลงาน

รางวัลวิทยาพนธ์ มีผลงานที่ได้รับรางวัล จำนวน 47 เรื่อง แบ่งเป็น รางวัลระดับดีเด่น จำนวน 2 เรื่อง รางวัลระดับดีมาก จำนวน 9 เรื่อง และรางวัลระดับดี จำนวน 36 เรื่อง

รางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้น มีผลงานที่ได้รับรางวัล จำนวน 51 ผลงาน แบ่งเป็น รางวัลระดับดีเด่น จำนวน 1 ผลงาน รางวัลระดับดีมาก จำนวน 9 ผลงาน รางวัลระดับดี จำนวน 11 ผลงาน และรางวัลประกาศเกียรติคุณ จำนวน 30 ผลงาน

นอกจากนี้ ภารกิจที่สำคัญในการให้รางวัลแล้ว วช. ยังมีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดยสนับสนุนทุนพัฒนาต่อยอดงานวิจัย เช่น ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย) ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนพัฒนาศักยภาพในการทางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) ซึ่งผู้ได้รับรางวัลเหล่านี้สามารถเสนอผลงานเพื่อขอรับทุนต่อไปได้ เพื่อเป็นการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงทุนในการพัฒนาต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ให้สามารถเข้าสู่เชิงพาณิชย์ได้ก็สามารถเสนอผลงานเข้าสู่กระบวนการขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย และจะนำไปพัฒนาผลงานให้ได้ตามมาตรฐานบังคับของผลิตภัณฑ์

อย่างไรก็ตาม ผลงานที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ทั้งหมดนี้ จัดแสดงอยู่ในนิทรรศการรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *